รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506118030นางสาวมนัสนิธา สุขวารี
2526060300021นางสาวปิยวรรณ แซ่วะ
3526060300054นายสุพจน์ จักรใจ
4526060300146นางสาวณัฐธิดา แก้วหนองยาง
5526060300047นางสาวคนัฑฐิณี หมื่นโฮ้ง
6526060300112นางสาวไพลิน คงสมแสวง
7526060300120นางสาวปฐมาพร สุขพอดี
8526060300096นางสาววิภาวรรณ พันภูมิพฤกษ์
9526060300062นางสาวคียาภัทร เลขะพาศ
10526060300138นางสาวศิริลักษณ์ มูลทองตน
11526060300039นางสาวคณิตรา ส่างแก้ว