รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060300178นางสาววิลาวัลย์ จันทร์แนม
2536060300038นางสาวจันทิมา สงขาว
3536060300053นางสาวญาณิกา สิงหาสนธิบุตร
4536060300236นางสาวอรทัย ชัยวัง
5536060300244นางสาวอรีรักษ์ เพิ้งจันทร์
6536060300129นางสาวพรรณี ด้วงสงค์
7536060300079นางสาวนาถยา กรอบมุข
8536060300087นางสาวบุศรา เนลร์พลาย
9536060300103นางสาวปราณิศา รักท้วม
10536060300111นางสาวพนัสนันท์ แจ่มมี
11536060300137นางสาวยลทิวา เอื้อเฟื้อ
12536060300228นางสาวสุภาพร จันทร์สว่าง
13536060300186นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง
14536060300202นางสาวสุภัทรา สุวรรณศิริ
15536060300293นางสาวณัฐชา แซ่เลี้ยว
16536060300210นางสาวสุภัทรา ปรีชาพันธ์
17536060300160นางสาววาสนา คงคาไหว
18536060300251นางสาวขวัญฤดี สุพรวารี
19536060300277นางสาวชลิตา สกุลนอก