รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060300012นายกมล เรืองศิลป์
2527060300201นางสาวนภัสสร มากดี
3527060300052นายเศวตโชติ บุญจีน
4527060300573นางสาวณัฐกานต์ สอนหล้า
5527060300581นางสาวศิราณี เธียรทิวากร
6527060300250นายภัคพล สังข์กังวาล
7527060300698นายพรรษกร พงศ์พจน์เกษม
8527060300284นายอภิเดช กิริยะ
9527060300193นางสาวนงนุช บุญพงษ์
10527060300292นางสาวชนาภา วีระวิทย์
11527060300441นายสิทธิชัย ยศตะโคตร
12527060300268นางสาวสุวิชชา ประทุมขันธ์
13527060300649นางสาวช่อฟ้า หลาบมงคล
14527060300276นายอาคม ยะหัตตะ
15527060300680นายธนพล พรประกฤต
16527060300458นางสาวรัตนาวดี คำโสภา
17527060300060นางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์
18527060300474นางสาวศิรดา จินดาบุรินทร์
19527060300029นางสาวอรอุมา ฉายางกูร
20527060300227นางสาวอริสรา จันอุไร
21527060300326นางสาวสิริอร ตุงใย
22527060300037นางสาวปิยนุช นิยมไชยวิสาล
23527060300045นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์
24527060300466นางสาวนภาภรณ์ ชุ่มดำ
25546060300110นางสาวจารุวรรณ ปานใหม่
26546060300029นางสาวจารุกัญญ์ ป่าธนู
27546060300094นางสาวสุภาภรณ์ ศรีใจวงค์
28546060300037นายนคเรศ พุทธรัตน์
29546060300011นางสาวกาญจนา แก้วทา