รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1527060300151นางสาวกนกวรรณ บุทอง
2527060300748นางสาวพีรดา พันธ์ถาวรวงศ์
3546060300128นายเชาวลิต เหมลา
4546060300144นางสาวรัตนา พันสะวัติ
5546060300151นางสาววรากร โอ่เรือง
6537060300010นางสาวกนกวรรณ เปลื้องวารี
7537060300036นางสาวกมลชนก เพชรดิน
8537060300069นางสาวชญารัตน์ ลาภสุระเทียนทอง
9537060300101นางสาวทิพภาภรณ์ ทนงค์
10537060300127นางสาวบุศรา หอมบุญมา
11537060300150นางสาวแพรวนภา แสงศรี
12537060300168นางสาวคันธรส แก้ววิลัย
13537060300184นางสาวกาญจนา เที่ยงโคตร
14537060300200นางสาวยอดขวัญ ซาไข
15537060300218นางสาววิจิตรา พูลสวัสดิ์
16537060300259นางสาวณัชชารีย์ วิริยนันท์อุดม
17537060300267นางสาวพัชรี คร่องยุทธ
18537060300291นางสาวกมลชนก จันทร์คำ
19537060300317นางสาวณิชนันทจ์ หวังสิริวรกุล
20537060300333นายนพดล แมตเมือง
21537060300382นางสาววรันธร ปันดิ
22537060300499นางสาวกนกวรรณ อนุวงศ์วรเวทย์
23537060300507นางสาวกิตติมา ภูอมรเลิศ
24537060301026นายคธาวุธ คงพันธุ์
25537060301034นางสาวแคทรียา จูพงษ์เศรษฐ
26537060301042นางสาวชาฤทัย แซ่อึ้ง
27537060300515นางสาวภควดี โพธิ์ศรีสุข
28537060300564นางสาวเมวดี สินสุวรรณเมธี
29537060300580นายวรภพ วิไลพรสถิตย์กุล
30537060300614นางสาววิจิตรา ยะหัน
31537060300663นางสาวอุ่นวรรณ จีรโกวิทยภาส
32537060300671นางสาวสุชาดา อำไพจิตร
33537060300697นางสาวพลอยไพลิน กล่อมแสง
34537060300739นางสาวสุธาทิพย์ เมฆศรีสวรรค์
35537060300747นายอัครวัฒน์ พิสิทธิ์วิกุล
36537060300796นายวิทวัส จิตอารีย์
37537060300804นางสาววิภาดา ศรีอ่ำ
38537060300812นางสาวสุนทรีย์ ชาติไธสง
39537060300820นางสาวภิตินันท์ วีรจิตราวงศ์
40537060300846นางสาวชุติกาญจน์ จิรพิเจตน์กุล
41537060300853นางสาวณัฐพร จริยวัฒน์สกุล
42537060300861นายธนวัฒน์ จุมจวง
43537060300887นางสาวธิดารัตน์ รอดพล
44537060300895นางสาวนัทธมน ดอกตะเคียน
45537060300911นางสาวปาณิสรา สมจริงจงรัก
46537060300937นายภานุฉัตร เผือกผ่อง
47537060300945นายวรวุฒิ ปัญญาภู
48537060300978นางสาวสิริกัลยา เรืองวานิช
49537060301000นางสาวสุพัฒนา มีวัฒนา
50537060301018นางสาวสุเมธี บุญสนอง
51556060300069นายธนาวิทย์ ปัสติ
52556060300085นางสาวนิตยา ช่วยศิริ
53556060300093นางสาวบุษยา ไชยพรมมา
54556060300101นางสาวพัณณิศา คำไหว
55556060300135นางสาวภัสราภรณ์ เชียงปั๋น
56556060300143นายภานุเดช เอกจิต
57556060300242นายศรัณยู พรมใจสา
58556060300275นายอนุรักษ์ ชัยธนานันท์
59556060300283นางสาวอลิสา คำก้อน
60546060300086นางสาวสาริณี มีแก้ว