รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1547060300043นางสาวเกวลิน คำเปียง
2566060300175นางสาวอัมพกา เหมืองจา
3566060300191นางสาวโสภิตา สีหา
4566060300092ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสสุคนธ์ ปินตา
5566060300027ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร ยศดี
6566060300019นางสาวกัลย์สุดา สุขสุวรรณ์
7547060301488นายฤทธิเดช โศกค้อ
8557060301297นายนพดล งามเฉลียว
9557060300521นางสาวมณีนุช นวลสงฆ์
10557060300539นางสาวมาริสสา เต็มใจ
11557060300570นางสาววราภรณ์ ธิยอด
12557060300588นายวัชระ มีชัย
13557060300596นางสาววัลลี แสงดาว
14557060300620นางสาวศศิวิมล เรืองไทย
15557060300638นางสาวศิริวรรณ มาโต
16557060300646นางสาวศุภมาส โคตรพัฒน์
17557060300695นางสาวสิริวรรณ ทองสมนึก
18557060300703นางสาวสุจิตรา คำเกิด
19557060300729นายสุภชัย พงษ์ชัยอินทร์
20557060300737นางสาวสุภาพร ชาวเกวียน
21557060300745นางสาวสุวัฒนา ฤทธิเดช
22557060300752นายอดิพงษ์ หาญชนะ
23557060300778นางสาวอริสา พิมพ์ทวี
24557060300828นางสาวสกุลรัตน์ นัยวัฒน์
25557060300844นายอนันทชัย พุ่มเกิด
26557060300851นางสาวอุมาพร เสน่หา
27557060300877นางสาวพรรษชล วิวัฒน์วิศวกร
28557060300885นางสาวพุธิตา ชนาพงษ์จารุ
29557060300893นางสาวเพ็ญสุดา หิรัญเกิด
30557060300901นางสาวเพชรอาภรณ์ เสนาประทุม
31557060300919นายภัทรพงษ์ ศรีภิรมย์
32557060300943นายฤทธิชัย แสนกลาง
33557060300992นางสาวศศิภา แก้ววิเชียร
34557060301008นางสาวศิริพร ถนอมลาภ
35557060301016นางสาวศุภพาวี ชัยศรี
36557060301024นางสาวสุจินันท์ พุกสวัสดิ์
37557060301032นางสาวสุณิสา ชุ่มมะโน
38557060301040นางสาวสุวรัตน์ ด้วงโยธา
39557060301057นายแสนคม ฝาพิมาย
40557060301065นางสาวอารีรัตน์ สายพรหม
41557060301073นางสาวอุษา วิทยา
42557060301081นางสาวไอลดา จันทรา
43557060301164นางสาวนารีรัตน์ เวชการ
44557060301172นางสาวพัชราภรณ์ หลุยบัวใหญ่
45557060301180นางสาวพีรพร หมั่นทำ
46557060301198นางสาวมนฤดี ศรีเมือง
47557060301214นายรวมโชค ทรงสิทธิโชค
48557060301222นางสาววันวิสา เอมอ่อน
49557060301230นางสาวสลิลทิพย์ นาเลื่อน
50557060301255นางสาวอุษณีษ์ วิศาลยุติกำจร
51557060300026นางสาวกมล ศรีเจิดจ้า
52557060300042นางสาวกัญญารัตน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา
53557060300059นางสาวกาญจนา มะเส็ง
54557060300067นายกิตติพัฒน์ ลิมป์สุชาลี
55557060300075นายจักริน วรนุช
56557060300083นางสาวจันทร์จิรา โพนโคกกรวด
57557060300109นางสาวจิตสุดา โบราณประสิทธิ์
58557060300117นางสาวนลินทิพย์ จีรัง
59557060300125นางสาวชนม์นิภา จันทร์ดี
60557060300133นางสาวชมทิพา กะภูทิน
61557060300141นายชาญณรงค์ พ่วงแพ
62557060300224นางสาวนิศาชล เที่ยงธรรม
63557060300240นางสาวเบญจวรรณ สุระกา
64557060300257นางสาวปณิธาน ธาราเกษม
65557060300299นางสาวเพชรมณี โต๊ะน้อย
66557060300323นายจิรพงศ์ กรอบแก้ว
67557060300356นางสาวพรวนัช นาคศุภรังษี
68557060300372นางสาวกรกนก เจนชัย
69557060300380นางสาวกรกมล หุ่นอยู่
70557060300414นางสาวกุสุมา ปานจ้อย
71557060300430นางสาวจันจิรา รัตนยานนท์
72557060300448นายจิรศักดิ์ มูฮำหมัด
73557060300455นางสาวจุฑารัตน์ เชี่ยวพิมลพร
74557060300463นางสาวเจนจิรา ชัดไชยสง
75557060300497นางสาวธนภัค พจนาอารีย์วงศ์
76557060300505นางสาวธิดารัตน์ แซ่เฮง
77557060301107นางสาวนิสาชล ยิ้มประเสริฐ
78557060301115นางสาวนุชจรี ตั้งแต่ง
79557060301123นายปพน ราชรักษา
80557060301156นางสาวกรองทิพย์ ยัสพันธุ์
81557060301263นางสาวกอบพร อินทรวงศ์
82557060301271นางสาวญดาพร เลิศกำจรวัฒน์
83557060301289นางสาวณัฏฐิยา ช้างเกิด
84557060301305นางสาวนันทวัน งามล้ำ
85557060301313นางสาวณัฐปภัสร์ วงษ์ตา
86557060301321นายจักษุพัฒน์ ผึ้งแตง
87557060301339นางสาวกมลชนก ศรีระทัศน์
88557060301347นายธนดล พรโสภากุล
89557060301354นางสาวฐิตาภา ทองมาก
90557060301362นางสาวประภาศรี วุฒิวรรณ
91566060300159นางสาวแสงเทียน รักษาสุข
92566060300142นายเสกสรรค์ ปงรังษี
93566060300118นางสาวสุกัญญา คำพิพจน์
94566060300100นายศรัณย์ สุขใจ
95566060300076นางสาวเพ็ญผกา กันขัต
96566060300050นางสาวทาริกา สายพรม
97566060300043นางสาวณิชารีย์ ประสาทเขตการ
98566060300035นายณัฐวุฒิ วรรณชัย