รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576060300042นางสาวจิราพร เรือนนาค
2567060302112นางสาวสำราญ ปอสูงเนิน
3567060300108นางสาวกุลธิดา ทาหอม
4567060302047นางสาวชัญญานุช บุญมาก
5567060300066นางสาวกฤษณา กำหอม
6567060300587นางสาวบุษยารัตน์ พรมมี
7567060300223นางสาวเจษฎาพร ดีโดยค้า
8567060301593นางสาวอรุณี พันธุ์ใจธรรม
9567060300371นางสาวนนทิวา ทายา
10576060300133นางสาวบุษบงกช อัศววงศ์เจริญ
11576060300059นายเจษฎา ปงจันตา
12576060300026นางสาวกลรัตน์ เสาร์แดน
13567060302054นางสาวปวีณา พงษ์ปิยะจินดา
14567060300736นางสาวภาศินีย์ ละออพงษ์
15567060300926นายท๊อปไทย เท่าราช
16567060301361นางสาวอุทุมพร ทองสนธิ
17567060301627นายเอกพันธ์ ดอกหว่านกลาง
18567060300629นางสาวพนิดา นิยาย
19567060300280นายชินวัฒน์ ทองสุทธิ์
20576060300174นายวุฒิชัย สุนประโคน
21576060300075นางสาวดาราวรรณ เปรมปรีดิ์
22576060300182นายศุภโชค นิลดำ
23567060301973นางสาวนิชาภา กมลเลิศไชยา
24567060301999นางสาวทิพย์วัลย์ พนานาคคุ้ม
25567060302070นางสาวนริศรา มาสันเทียะ
26567060302096นางสาวนิภาภรณ์ ลีลาศ
27567060302088นางสาวริยพร แสนสิบ
28567060302062นางสาวชนนิกานต์ บุญเพ็ง
29567060301965นางสาวชวินณา สว่างเนตร
30567060301957นางสาวประภาพร เพ็งบุญทัศน์
31567060301940นางสาวธัญรดา แก้วโวหาร
32567060301221นางสาวสุรินรัตน์ พริกสุวรรณ
33567060302005นางสาวทิวาพร คุมวิสะ
34567060300975นางสาวนฤมล แซ่โง้ว
35567060301874นายราชพฤกษ์ จันทวิภา
36567060301544นางสาวอภิญญา โต๊ะสำลี
37567060300462นางสาวเกวะลิน หารสระคู
38567060301791นางสาวพัชรินทร์ หิเรียนคำ
39567060301668นางสาวโชษิตา ชื่นกลิ่น
40567060300496นางสาวจุฑามาศ สุภะดี
41567060300967นายพิชญุตม์ จิรปทุมวงศ์
42567060300504นางสาวชนาภา เพิ่มนาม
43567060301692นางสาวณัฐชยา สังข์แก้ว
44567060301866นางสาวรัศมีบูหงา ศิวะบุณย์
45567060300470นางสาวจอมขวัญ เขียนแก้ว
46567060300959นางสาวธวัลรัตน์ ชาติวรนันท์
47567060301858นางสาวรัชดาภรณ์ สุภเลิศ
48567060301916นายภราดร วงสวาห์
49567060301486นางสาวสุชญา ชีใจงาม
50567060301924นางสาวชุติมา เชียงอินทร์
51567060301809นางสาวพิไลวรรณ เชยสุวรรณ
52567060301650นางสาวชลธิชา ธนสุวรรณรัตน์
53567060301700นางสาวณัฐสุดา แปไธสง
54567060301775นางสาวปิยะมาศ กนกกิจเจริญพร
55567060301726นางสาวทยิตา นิ่มกลัด
56567060301718นางสาวดวงจันทร์ เหลาคำ
57567060301817นางสาวเพชรรัตน์ มัฆวาล
58567060301676นายณรงฤทธิ์ บุริตธัม
59567060301635นายเอกพันธ์ สัจจารักษ์
60567060301619นายอิทธิพล เทียมกระโทก
61567060301585นางสาวอรัชพร คำนุชนารถ
62567060301478นางสาวสิริวิมล สุริพล
63567060301411นางสาวศรัญญา ยังสำราญ
64567060300991นายบุรธัช เพ็ชรดี
65567060300934นางสาวทิพย์วดี ปิ่นยะกูล
66567060300488นางสาวจิลมิกา ก่อแก้ว
67567060301767นางสาวปิยะดา วิริยะ
68567060301890นางสาววรรวิษา ร้อยแก้ว
69567060301379นางสาวฐิติวรดา ปิ่นแก้ว
70567060300413นางสาวแก้วตา สินธุไชย
71567060300140นางสาวจิดาภา กิจชัยนุกูล
72567060300041นางสาวกนกวรรณ จินโณภาส
73567060301049นายศตวรรษ แพงศรี
74567060300272นางสาวชิดชา เอกวรรณ
75567060300728นางสาวไพรินทร์ สุขวงค์
76567060301197นางสาวสุพรรษา จำเนียรกาล
77567060300249นางสาวชวิศา สุวรรณ
78567060301213นางสาวสุภัสตรา ม่วงโพธิ์เงิน
79567060301155นางสาวสุขฤทัย พุ่มสุข
80567060300538นางสาวนันท์นภัส ดีมาก
81567060300835นางสาววรินกาญจน์ งามขำ
82567060300298นางสาวฐิติมา นาเเหยม
83567060301031นางสาววิไลพร แก่นมั่น
84567060300215นางสาวจุรีพร นาโสก
85567060300256นางสาวชัญญา ดาลุน
86567060300744นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง
87567060301346นางสาวอาภัสรา เทียนภู่
88567060301353นางสาวอารีรัตน์ สุขจิตร
89567060301080นางสาวศิริพร อ่วมกุล
90567060301171นางสาวสุธิดา ศิริบูรณ์
91567060300116นางสาวนันณภัชสรน์ แสนสุขไสย
92567060301098นายศิวะพรรณ โพธิ์จันทร์
93567060301148นายสิทธิเดช เสมอภักดิ์
94567060300397นางสาวกัญทิมา โอบจะบก
95567060300025นางสาวกนกกาญจน์ หัวหนองหาร
96567060300207นางสาวจุฑามณีรัตน์ ลาวิลาศ
97567060301064นางสาวศิริณภาวรรณ แสงตะวัน
98567060301056นางสาวศศสรัญ คงธัชทศพร
99567060300645นางสาวพรนภา บุญน้อย
100567060300355นางสาวธัญญารัตน์ ขันตา
101567060300777นางสาวลณิตรา อิ่มแดง
102567060300231นายชลาศัย จินตกานนท์
103567060300405นางสาวรุจิกาญจน์ กุลแดง
104567060301270นางสาวอมรรัตน์ คุ้มภักดี
105567060301304นางสาวอรัญญา เดชพันธ์
106567060301254นางสาวอนิสรา เกษนอก
107567060301205นางสาวสุภัทรา แก้วบับพา
108567060301130นายสิทธิโชค บัวทอง
109567060301023นางสาววิรัลยุพา สุกแจ่ม
110567060300793นางสาววธูสิริ เลือดทหาร
111567060300546นางสาวนิตยา จิตพรม
112567060300363นางสาวธิดารัตน์ ศรีบรรเทา
113567060300918นางสาวอัยภัก รัตนจุฑาพงษ์
114567060301262นายอภินันท์ เจริญ
115557060301099นางสาวนาริน ศรีกระสัง
116557060300653นายศุภสิทธิ์ ปัญญาแก้ว
117567060300827นางสาววราภา อินทร์วาด
118567060300686นางสาวพัชรินทร์ สำลี