รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506098018นางสาวกษมา เกิดวิจารณ์
249506098067นางสาววันดี แคนยุกต์
349506098075นางสาวสุภัสสรา สิทธิวิไล
4114850603002นางสาวพรทิพย์ วงศ์สายตา
5516060300014นางสาวกรรณิการ์ ใสสะอาด
6516060300105นางสาวสิริพร นาควงศ์วาลย์
7516060300162นางสาวณัฐสุดา เนื้อไม้
8516060300170นางสาวล้อมดาว โตสุวรรณ์
9516060300048นางสาวทิพวรรณ ศรีอุทัย
10516060300097นางสาวสมฤดี ยอดเจริญชัย
11516060300071นางสาวมะลินี เมฆอรุณ
12516060300147นางสาวศิริวรรณ สินภักดี
13516060300139นายกวินพรรษ มาลัย
14516060300113นางสาวอัญชลี แสงทอง
15516060300022นางสาวจิตรา น้อมรอด
16516060300055นางสาวนายิกา น้อยพิทักษ์
17516060300154นางสาวศรัญญา เลพล
18516060300188นางสาววาสินี ทับจิต
19516060300063นางสาวปิ่นเพชร เนียมมูสิก
20516060300089นางสาววรรณา คิมหันต์อำไพ
21516060300030นางสาวทนิดา ปัตนีกุล