รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506090054นางสาวดริน เปรมใจ
250506090096นางสาวกันต์กนิษฐ์ ใจเย็น
350506090153นางสาวสุพัตตรา นามเมือง
450506090161นางสาวอริยา ธูปผึ้ง
550506090120นางสาววราศิณี ธูปผึ้ง