รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060300412นางสาวสุดารัตน์ หงษ์กลัด
2515060300503นางสาวธนาพร บทบูรณ์อภิญญา
3515060300560นางสาวสิริมนัส ทวีวัฒนโสภณ
4515060300289นายอภินันทน์ มะลิวัลย์
5515060300446นายอัครเศรษฐ์ แต้ประเสริฐ
6515060300149นายพิชชญาภา ศรีสวัสดิ์
7515060300123นางสาวพันทิพา พันธุ์ประพันธ์
8515060300016นางสาวภัทรปภา อริยธนาโชติ
9515060300487นายปิยะชาติ วิเขตกิจ
10515060300313นางสาวพิมพ์ธัญญา ดีสว่างเนตร
11515060300420นางสาวพิมพ์ขวัญ โตธนาคม
12515060300388นางสาวอำภา ประเที่ยง
13515060300024นางสาวณัฐลภัส อิทธิอริยเศวต
14515060300511นางสาวกนกวรรณ หอมเกตุ
15515060300164นางสาวรัตนภรณ์ แซ่ผู่
16515060300172นางสาวลัดดาวัลย์ นาเจริญ
17515060300461นางสาวปัญชดา สังข์คุ้ม
18515060300156นางสาวเมษิณี ไตรภิญโญภาพ
19515060300552นางสาววรรณวนัช กีรติวัฒนเทียร
20515060300271นายณัฐธยาร์ ปากุล
21515060300131นางสาวพัสตราภรณ์ จุ้ยโหมด