รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060300354นายนนท์ แสงวิไล
2515060300495นางสาวศิริมล แก้วจินดา
3515060300578นางสาวกัญญาพัชร์ ทานกระโทก