รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506080057นางสาวศรัญญา แสงสว่าง
249506080081นางสาวอชิราภรณ์ เอนกรัชสมบัติ
349506080107นายทศพร จิตใจชอบ
449506080016นางสาวนฤมล เผ่าศรีไชย
549506080032นางสาวลัดดาวรรณ จันหุณี
649506080040นางสาววิชชุดา โพธิ์รักษา
749506080099นางสาวอานุช ชุมพล