รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061000110นางสาวชณิดา สัญชานันก์
2515061000128นางสาวสุวรีย์ จงสุขะถาวร
3515061000599นางสาวหนึ่งฤทัย แสงอรุณ
4515061000748นางสาวเกษมศรี ผิวฉ่ำ
5515061000813นางสาวบุญยานุช วัฒนะชัยโชติกร
6515061000375นางสาวนภาภรณ์ อภิบาลศรี
7515061000664นางสาวปาจรีย์ เตชธรรมพงศ์
8515061000672นายภานุช สันธนะโยธิน
9515061000730นางสาวมีมี่ หวังรังสีสถิตย์
10515061000300นางสาวพรรัตน์ เอี่ยมรัตนโชติกุล
11515061000177นายประวันวิทย์ เตชะธรารักษ์
12515061000466นายพัชระ แซ่โค้ว
13515061000151นางสาวกัลยาณี ภู่ผ่อง
14515061000417นางสาวพัชรีภรณ์ เพชรปานกัน
15515061000060นางสาวจารุวรรณ อานนท์สถาพร
16515061000383นายอิสสรา สัมฤทธิ์เจียรผล
17515061000714นางสาวพราวมาศ โพธิ์ออน
18515061000227นายสันติ จิตวิขาม
19515061000524นางสาวฐิติพร แซ่ตั้ง
20515061000094นางสาวจุฬาวรรณ สุขพงษ์
21515061000755นางสาวพรพรรณ พุกปราง
22515061000763นายสุทธิพร โควิไล
23515061000342นางสาวนภาวัลย์ แก้วสีดา
24515061000235นางสาวปนัดดา เด่นดี
25515061000011นายกษม นิลประกอบกุล
26515061000441นางสาววไลภรณ์ ดิษฐรอด
27515061000318นางสาวอรนภา จังอินทร์
28515061000649นางสาววิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์
29515061000797นางสาวเกสรี กิจก่อทรัพย์
30515061000045นางสาวกุลวดี ศรีสุวรรณ
31515061000821นายทินันท์ มีซี
32515061000276นางสาวชนิสสา อมรเลิศเรืองกุล
33515061000771นายอุดมทรัพย์ ปาลัครกุล
34515061000433นายกฤษกร ลิขิตบุญประดิษฐ์
35515061000144นางสาวนันทนิตย์ โพธิ์พูล
36515061000250นางสาวอารีย์ ร่มโพธิ์
37515061000482นางสาวพุทธวรรณ เลิศสิริปัญญา
38515061000805นางสาวฐิรกานต์ ปัญญาเวชมนตรี
39515061000409นางสาวสุภามาศ วงศ์บ้านด่าน
40515061000284นางสาวอรทัย เพ็ชรนอก
41515061000516นางสาวรัตนาภรณ์ พันรอบ
42515061000219นางสาวบุญธิดา แก้วบัวสา
43525061001448นางสาวศิริภากาญจน์ กังวานสิทธิคุณ
44525061000424นางสาวฐิติมา พร้องเผ่าพันธุ์
45525061000515นางสาวโชติรส ปั่นดลสุข