รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061000136นางสาวชนาภรณ์ ฤกษ์เสรี
2525061000895นางสาวสุธิษา จันทร์จวง
3525061000143นางสาววรรณา ปัญญาสมบัติ
4525061000333นางสาวณัฐญา หงษ์ขาว
5525061000606นางสาวพิศุทธิ์ ยินดีงาม
6525061000697นายมหิศร นวราช
7525061000408นายกานต์ณาพัฒน์ ธนาพรอภิโสภณ
8525061000416นางสาววาสินี สุประดิษฐ์
9525061000499นางสาวนัฎศรา อุ่นใจ
10525061001018นางสาวธันยพร แก้วชฎา
11525061001232นางสาวกัณฐมณี แก้วสะแสน
12525061000978นางสาวมสารัศม์ พงษ์ปัญญารัตน์
13525061000473นายบุญเสริม รื่นแสงศรี
14525061000150นางสาวอารีวรรณ มีเพียร
15525061001281นางสาวกนกพร ภิรมยาภรณ์
16525061000655นางสาวกัญญาวีร์ พงษ์พันธุ์
17525061000192นางสาวพลอยไพลิน พวงมาลัย
18525061000770นางสาวอัจจิมา บานชื่น
19525061001141นางสาวปานวาด นุเคราะห์กัน
20525061001463นางสาวชัญญาพัชญ์ รุ่งถาวรทวีพัฒน์
21525061000184นางสาวดลยา พนาปิยะสกุลไชย
22525061000127นางสาวอัจฉรา พวงกระจ้อย
23525061000119นางสาวเสาวรจ แนมขุนทด
24525061001448นางสาวศิริภากาญจน์ กังวานสิทธิคุณ
25525061000309นางสาวพัชรีพรรณ รอดมา
26525061000937นายคณนาถ มณฑิชาชาติ
27525061000044นายธนกฤต สันตินรนนท์
28525061000440นางสาวสุรางค์ เรืองประดิษฐ์
29525061001505นางสาวชนิตา งามศิริกุล
30525061000556นางสาวปนัดดา สุขะเมือง
31525061000986นางสาวนาตยา ตันผัด
32525061000283นางสาววารุณี บุญมาทัศน์
33525061000812นางสาวศิริลักษณ์ แสงจันทร์
34525061000051นางสาวพัชชา เลิศสุดวิชัย
35525061000424นางสาวฐิติมา พร้องเผ่าพันธุ์
36525061001471นางสาวอมรรัตน์ ไตรมิตร
37525061000291นางสาวสุนิสา แสงเงิน
38525061000994นางสาวเบญจวรรณ อภิสิทธิโรจน์
39525061000622นายณัฐสาร กุลวานิช
40525061001489นางสาวธนิกา รัตนวารีกุล
41525061000846นางสาวสิรินดา นิลดำ
42525061000325นางสาววลีพร เกตุเฉลียว
43525061000515นางสาวโชติรส ปั่นดลสุข
44525061000960นายปิยะวัฒน์ สมประยูร
45525061000952นางสาววิราภรณ์ สาลีพืชน์
46525061001133นางสาวกนกอร ทับทิมทอง
47525061000614นางสาวเจนจิรา หลาบมาลา
48525061000341นายพงษพล แจ้งโมรา
49525061000580นายกฤษฎิ์ จิตเกิด
50525061000200นางสาวมณีฉัตร บุญซ้วน
51525061000226นางสาวสุนิษา ภู่บัว
52525061000929นายสรกฤช ไชยมงคล
53525061000317นายณัฐฏพัธร์ คณาพรภิญญา