รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061001083นายประภาวัฒน์ โรจนะนาค
2525061001125นายทศพร สังข์อินทร์
3535061000365นางสาวจริยา เอื้อราษฎร์
4535061000068นางสาวจิณห์จุฑา บัวศรี
5535061000134นางสาวฐิติกมล ขยัน
6535061000266นางสาวเบญจพร เจริญบุญวรภัทร
7535061000274นางสาวประภาภรณ์ แซ่ตั้ง
8535061000050นางสาวจันทิมา มณีโรจน์ฉาย
9535061000530นายภัทรภูมิ แย้มกลีบ
10535061000126นางสาวญาสินี ปลื้มมนัส
11535061000308นางสาวพรทิพย์ โกญจนาทธรรม
12535061000324นายพรภวิษณ์ พจนากำธร
13535061000167นางสาวณัฐฐา แก้วโวหาร
14535061000191นายณัฐพล รัศมีฉาย
15535061000027นางสาวกิตติภรณ์ ตันสิน
16535061000035นางสาวคมพรรณ พุ่มเพ็ชรล้วน
17535061000209นางสาวดวงตา คชวงษ์
18535061000217นายนพสิทธิ์ เกียรติพนมแพ
19535061000571นางสาวรุจิรา กีรติปัญญา
20535061000589นางสาวไลลา มะหะหมัด
21535061000647นางสาวศศธร สามัญสุข
22535061000613นางสาววัณณิตา บำรุงรัมย์
23535061000662นายศุภวัส จาตุรงค์พรชัย
24535061000670นายสนธยา ทรงคุณ
25535061000712นางสาวสิริมา สุทินโน
26535061000746นางสาวสุญาณี เกตุจำรัส
27535061000795นางสาวอโนทัย วรสูตร
28535061000829นางสาวอรวรรณ อาจโยธา
29535061000852นางสาวอารยา จันทร์สว่าง
30535061000787นางสาวหัสยา ทองงาม
31535061000860นายเอกรัตน์ ลูกจันทร์
32525061000739นายอาทิตย์ สุขแสง
33535061000407นางสาวจตุพร วงศ์คงสวัสดิ์
34535061000472นางสาวนวพร เอื้อเชิดกุล
35535061000944นางสาวรินทิมา แทนประสาน
36535061000449นายณัฐรัตน์ พัฒนพร
37535061000993นางสาวอภิญญา มานุจำ
38535061001116นายอนุวัฒน์ จันน้ำสระ
39535061000977นายธนกร พระกองดี
40535061001108นายสุทธิชัย โกวิท
41535061000183นายณัฐพล เจริญลาภ
42525061001547นางสาวรุจิรดา โมรารัตน์
43525061001554นางสาวณัฐนันท์ กิตติเสถียรศักดิ์
44535061000811นางสาวอรนภา ขำเหล็ง
45535061000563นางสาวระพีพรรณ วัชรวิศิษฏ์
46535061000779นางสาวหฤทัย สิทธิโชติ
47535061000399นางสาวกิตติมาภรณ์ สาทน
48535061000951นางสาววรัญญา เสนา
49535061000241นายนิพนธ์ เรืองคงเกียรติ
50535061000373นายพีระพงษ์ นวลปลอด
51535061000803นางสาวอมรรัตน์ บินกาเด็ด
52535061001033นางสาวอาริยา อมรกุล
53535061000886นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์สุวรรณธร
54535061001058นายสานิต มะณีวงษ์
55535061000936นางสาวจิณห์นิภา มีทรัพย์
56535061000522นางสาวพิมพ์ชนก ส้วนโนลี
57535061000340นางสาวพัชรภัณฑ์ ล้อสกุลธรรม
58535061000225นางสาวนฤมล บุตรโคตร
59535061000548นางสาวณิชกมล บุญเรือง