รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061000471นางสาวปุณวิภาดา ผดุงกลิ่น
2545061000422นางสาวนุชจรินทร์ นิยม
3545061000273นางสาวพรพิมล เกิดแก้ว
4545061000729นายภานุวัฒน์ เตชะพฤติ
5545061000463นางสาวพรรณรินทร์ อินทรเสมา
6545061000885นางสาวสุชานันท์ รื่นโพธิ์วงศ์
7545061000935นางสาวธนิกุล เสมสวัสดิ์
8545061001016นางสาวบุษรา อลามคาน
9545061000091นางสาวชลีรัตน์ นัครา
10545061000612นางสาวสุกันยา หมีนอน
11545061000836นายศุภกิจ เลิศพิบูลย์วงศ์
12545061000976นางสาวเมธาวี อยู่เจริญ
13545061001040นางสาวศศินันท์ พรจำเนียรกุล
14545061001057นายวีรภัทร หนูเจียม
15545061000513นางสาวภาณี ดาวแดน
16545061000927นายอดิลักษณ์ ดวงประชา
17545061000968นางสาวศรัณย์พัทธ์ หงษ์น้อย
18545061000737นางสาวศิรินภา บุบผามะตะนัง
19545061000570นายศราวุธ เบ้าชัย
20545061000109นายโชตน์รณัชญ์ ถิระพุทธิพงษ์
21545061000877นางสาวสุชญา จินากร
22545061000141นางสาวทัฬหภรณ์ ทองคง
23545061000034นางสาวกมลทิพย์ โข่พิมาย
24545061000943นางสาวอภิฏา ลั่นสุวรรณ
25545061000828นายศักดินนท์ สิริกุลชัยพร
26545061000695นางสาวอโรญา ลมสูงเนิน
27545061000455นางสาวปัทมา คำสอน
28545061000059นางสาวกุลธิดา จินดาศรี
29545061000323นางสาวอโณทัย โกศัยเนตร์
30545061000810นางสาวศศิธร เสตถาชัยพร
31545061000281นายเอกวัสส์ ดอนยาง