รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555061001254นายธีรภัทร พจน์ประสาท
2555061000637นางสาววันเพ็ญ อิสระฉันท์
3555061001387นางสาววรรณพร ปัญจมะวัต
4555061000348นายนิธิ วงษ์สุพิชญ์
5545061001131นางสาววนาลี อินทร์กำเหนิด
6545061001115นางสาวสาธิดา รักสนิท
7555061001510นางสาวจอมขวัญ อักษรภูษิตพงศ์
8545061001123นายเจษฎา ปิยะพันธ์วรางกูร
9545061001149นายอภิสิทธิ์ เชื้อแถว
10565061000529นางสาวภัทรา พรพงษ์วัฒนา
11565061000586นางสาววราภรณ์ ม่วงแก้ว
12565061000636นางสาวสกาว อุ่นจิตร์
13565061000669นางสาวสุกัญญา สนอุทา
14565061000677นางสาวสุขกัญญา กลั่นวารี
15565061000719นางสาวสุภาภรณ์ บุญมี
16565061000727นางสาวสุวภัทร ชินะประยูร
17565061000735นางสาวสุวรรณา สมภาค
18565061000750นางสาวอริชชาณิฐย์ ช่วยคล้าย
19565061000768นางสาวอภิสรา ศิริรักษ์
20565061000776นายอรรถพร สามกองงาม
21565061000792นางสาวอาณา ฉายศิริ
22565061000834นางสาวเบญจพร ชัยเชิดชู
23565061000842นางสาวปรางทิพย์ ใหม่เอี่ยม
24565061000859นางสาวปุญชรัสมิ์ มาลัยพงษ์
25565061000917นางสาวภัสนันท์ จารุจินดา
26565061000941นางสาวรังสิยา โพธิหลักทรัพย์
27565061000958นางสาววรัญญา ยั่งยืน
28565061000982นางสาวสายธาร ภู่โต๊ะยา
29565061001030นางสาวอาทิตยา สวัสดิพิศาล
30565061001048นายอานนท์ จตุเทน
31565061001154นางสาวสุนีรัตน์ กาญจนะ
32565061001162นายวรพล แซ่อื้อ
33565061001196นางสาวน้ำมนต์ บุญเพ็ง
34565061000024นางสาวกมลวรรณ เฉียบแหลม
35565061000032นางสาวกรรณิการ์ พลา
36565061000057นางสาวกัญญา คำรุณ
37565061000065นางสาวกาญจนา หินอ่อน
38565061000073นางสาวเกสินี อัคควุฒิกุล
39565061000081นางสาวจงรักษ์ อักษรภูษิตพงศ์
40565061000099นางสาวจริยาภรณ์ มีสำราญ
41565061000107นางสาวรดา นวลอินทร์
42565061000149นางสาวชลทิศา วชิรสาโรจน์
43565061000180นางสาวธนภรณ์ เเซ่อาว
44565061000222นางสาวนันทิชา ขุมทรัพย์
45565061000248นางสาวเบญญาภา ยิ่งฉ้วน
46565061000255นางสาวปณาลี มะคนมอญ
47565061000263นางสาวปาริฉัตร จำเนียร
48565061000313นางสาวนภาพร นันทจรรยาวิทย์
49565061000388นางสาวชลธิชา สายหยุด
50565061000396นายชัยชนะ เอื้อประยูร
51565061000404นายชานนท์ เกษสุวรรณ
52565061000412นายณรงค์ฤทธิ์ ชิดมะณี
53565061000438นางสาวดารณี จันทวี
54565061000446นางสาวดาระณี เบ้าจังหาร
55565061000461นายธนพล คงอยู่
56565061000479นายธันวา สุทธิชาติ
57565061000487นายธีรภัทร์ พกสิน
58565061001071นางสาวนิชา พีรกิตติกุล
59565061001097นางสาวบุญรักษา ชัยอำนาจ
60565061001113นายนฤดล เขียวสอาด
61565061001139นายปองคุณ ไตรพรวรกิจ