รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061000585นางสาวภัทรพร แก้วนพจิตร
2575061000981นายณัฐชนน อภิรติธรรม
3575061000890นายธนพล จันทร์ขาว
4575061001005นางสาวณัฐนิชา ปากหวาน
5575061000825นายวีรภัทร ฉลองภูมิ
6575061000031นางสาวนุชนารถ ทองยิ้ม
7575061000353นางสาวปาลิดา ขันติชัยขจร
8575061000833นางสาวณฐวดี ผ่านสอน
9575061000874นายจิระยุทธ บูรณญเพ็ชร
10575061000718นางสาวอัจฉรา ลุนหล้า
11575061000684นางสาวสิริณ เพลินบุบผา
12575061000387นางสาวปภัสสร อ้นแฉ่ง
13575061000940นางสาวปฐมพร เข็มเงิน
14575061000577นายพีรพล ม่วงเทศ
15575061000700นางสาวอริศรา เปรมกมลวิจิตร
16575061000791นางสาวกฤตพร ชัยมงคล
17575061000437นางสาวสิริพร มีเชาวน์
18575061000569นางสาวพิชญ์สินี โอฬารตระกูล
19575061000221นายปารเมศ หอมสุวรรณ
20575061000973นางสาวชลธิชา ประดิษฐกุล
21575061000478นายปฐมพร จอมขันเงิน
22575061000601นางสาวมานิตา รัตนโนชา
23575061000171นางสาวธิรดา คูหารุ่งกิจเจริญ
24575061000668นางสาวศิริพร ศรีทุมมา
25575061000304นางสาวมณีวรรณ ดียิ่ง
26575061000858นางสาวกฤติยาณี เพชรน่าชม
27575061000775นายเอเชีย ลีลาประเสริฐ
28575061000783นายพีระศิลป์ ไกรทองสุข
29575061000262นายภูวศิษฐ์ ศิริเฉลิมวุฒิกุล
30575061000247นางสาวจุฑาทิพย์ ฉ่องสวนอ้อย
31575061000395นายธนพนธ์ งามสมถ้อย
32575061000866นางสาวธมลวรรณ หวังโสภารักษ์
33575061000346นางสาวกนกวรรณ จบสูงเนิน
34575061000189นางสาวนรารัตน์ ผลอนันต์
35575061000361นางสาวธนิดา ชนะพลชัย
36575061000296นางสาวนินธิชา ขันทจันทร์
37575061000445นางสาวอารีรัตน์ ตาบสันเทียะ
38575061000148นายธัญทชัด เวชชูปกรณ์
39575061000536นายศุภชัย ธรรมาวุฒิชัย
40575061000734นางสาวพรพิชชา มิตรสนิท
41575061000767นางสาววาสนา พานทอง
42575061000502นางสาวกมลทิพย์ ฉวีวรรณ
43575061000460นางสาวรัตนาวลี คำสอน
44575061000932นางสาวอรุณี วัฒนชโนบล
45575061000015นางสาวณัฐชา เจียวเจริญ
46575061000908นางสาววัฒนวดี ลับบัวงาม
47575061000411นางสาวกัลยกร สายชล
48575061000551นางสาวพัชราวรรณ ทรายอ่อน
49575061000916นายสุธิชล ปักประจำ
50575061000817นางสาวนุชนาถ จันทร์มล
51575061000403นางสาวพิมพ์สุดา ศรีโชติ
52575061000544นางสาวอารียา พิทักษ์สกุลเวช
53575061000619นางสาวเมทิกา เจียพงษ์
54575061000205นางสาวบุษญาณี อภัย
55575061000155นางสาวธัญรัตน์ พุฒตาล
56575061000114นางสาวชุติมน บัวทอง
57575061000593นางสาวมาณวิภา เอี้ยวเจริญลาภ
58565061001014นายอนุทัย ทองเฟื้อง
59565061001121นางสาวปาลิตา ขำวงศ์
60555061001536นายไชยวัฒน์ ฉินจารุจินดา
61555061001205นายเจษฎา บุญพึ่ง