รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060700033นางสาวจุรีรัตน์ ราชสีทา
2515060700082นางสาวนุสรา เรืองจุ้ย
3515060700314นางสาวพรพิมล เกิดเรือง
4515060700322นางสาวภัชภิชา ธรรมมาภานนท์
5515060700157นางสาวลำพอง ตาทิพย์
6515060700017นางสาวพรพิมล มีเทียน
7515060700132นางสาวสุภาวดี ตราชู
8515060700058นางสาวศศิประภา ซื่อสัตย์
9515060700371นางสาวสุทธิพร คำพุฒ
10515060700249นางสาวอมรรัตน์ บุตรสุข
11515060700108นางสาวสิริรักษ์ สูชาวนา
12515060700025นางสาวเจริญรัตน์ สุทชนัย
13515060700124นางสาวรัชนก ตั้งรุจิระกุล
14515060700348นางสาวอลงกรณ์ รอดเสน