รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535060700536นางสาวนุชนาถ นาคหัวเพ็ชร
2535060700668นายศุภณัฐ อ่อนโพธิอารีย์