รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050200540นางสาวภัทรศยา ธุรกิจวงค์
2529050200557นางสาวณัฐชฎา ฤทธิเดชรัตน์
3529050200024นางสาวภัทราพร ธนกิจพัฒน์
4529050200065นายวิบูลย์วัฒน์ รอดพันหน
5529050200078นายดวง ลิน
6529050200086นายกรัณย์ ณ ตาก
7529050200425นายภาสนันท์ โชคมณีนุช
8529050200185นางสาวพนิตตา สีอุ่น
9529050200219นายวรัชญ์ วรสิริอมร
10529050200300นางสาวภาณิตา อิรวดีกุล
11529050200359นายชนาธิป เลิศยานยงค์
12529050200367นางสาวรติพร ตั้งธานาภักดี
13529050200409นางสาวณัฐวรรณ แก่นจันทร์
14529050200334นางสาวสุทธิ์ธนา โชคชัยปัถมาพร