รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050200036นายไชยนันต์ คูกนก
2539050200051นางสาวทิพาพร กุมารสิทธิ์
3539050200010นางสาวธัญญลักษณ์ กองศิลป์
4539050200093นางสาวจุฑาพิสุทธ์ บูรณประสิทธิ์
5539050200101นางสาวศุภสิริ หันสังข์
6539050200234นางสาวอาภาภรณ์ จงวิริยะเจริญชัย