รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050200044นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล
2549050200027นายนรินทร์ ยูซูฟี
3549050200209นายสุรเชษฐ์ บุตร์น้ำเพชร์
4549050200282นางสาวณิชกมล พร้อมถกล