รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1568051410153นางณกานดา ธัญเจริญ
2568051410203นางวารุณี ปันทะนะ