รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506010306นางสาววริญา งามขำ
20448506010058นางสาวกิตติพร มีแต้ม
30448506010074นายจุลชาติ กิตติเจริญสินชัย
40448506010165นางสาวปนัดดา อาดัม
549506020137นายพิมลพรรณ คำสิงห์
649506020145นางสาวมาลีวรรณ รวมพล
749506020160นางสาวสิรินาฎ ชมไพรวัน
849506020186นางสาวสุนันทา เกษพิบูล
949506020194นางสาวสุภาภรณ์ บุญเอื้อ
1049506020228นางสาวอรรสรา สุนันต๊ะ
1149506020038นายจุติเทพ ไวทยะโชติ
1249506020046นางสาวโฉมนภา ยุถาวร
1349506020053นางสาวชไมพร บัวมาศ
1449506020061นางสาวชัชนุช ไพบูลย์
1549506020079นายชิสณุพงศ์ จิตต์ในธรรม
1649506020111นางสาวประไพศรี เกิดศรี
1749506020152นางสาววิไล ปอน้อย
1849506020178นางสาวสุกัญญา นิลรัตน์
1949506020202นางสาวอรทัย เรือนประสาร
2049506020244นางสาวนงลักษ์ ศรไวสาตร
2149506020251นางสาวอรุณโรจน์ เกิดจันทร์
2249506020269นางสาวทัศมา สมัครเขตร์กิจ