รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506010355นายสมบัติ เสน่หา
20448506010298นายนภสร สุขทั่ง
350506020069นายชินวัตร ทับจันทร์
450506020077นางสาวทัศนีย์ สกุลนุ่ม
550506020101นางสาวปิยะพร สายเสน
650506020184นางสาวภคมน ภูกิตติเวช
750506020176นายทิวากร ไพเราะ
850506020168นายทวีวัฒน์ วงค์วิชิต
950506020051นางสาวขวัญตา ทองฟู