รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506020127นางสาวรัตนาภรณ์ ซึ่งเกษม
250506020192นางสาววิไลลักษณ์ ช้างเผือก