รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506014241นางสาวลักขณา พรหมสิงห์
20448506014332นางสาวศิริขวัญ จันที
30448506014159นางสาวปริยานุช วงศ์วัฒนา
40448506014373นางสาวสุกัญญา อัมระปาล
549506010153นางสาววริศรา คลายทุกข์
649506010187นายศุภิชญา จันทร์ประอบ
749506010195นางสาวสรินยา โภริทัศน์
849506010211นางสาวสาธิยา กัลปพฤกษ์
949506010252นางสาวสุภาภรณ์ นพเกตุ
1049506010286นายอำนาจ คำนัน
1149506010021นางสาวเกศวดี วาสนาเชิดชู
1249506010062นางสาวนฤมล เอกดิลกโชคชัย
1349506010112นางสาวพรพรรษา ฮั่นวิวัฒน์
1449506010203นางสาวสาธิยา การสมรส
1549506010237นางสาวสุนิสา แซ่เล้า
1649506010013นางสาวกาญจนา ภูผากัมปนาท
1749506010039นางสาวจตุพร ฮึกเหิม
1849506010088นางสาวปวีณา นามประเสริฐ
1949506010120นางสาวพุธสุดา ยาตะคุ
2049506010138นางสาวรักษิณา สมประยูร
210448506014340นางสาวศุทธินี อัมพร