รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506010052นางสาวขนิษฐา สมหวัง
250506010169นางสาววลัยพรรณ เก่งการรบ
350506010284นางสาวธัญนันท์ สังวร
450506010326นางสาวสุทธิดา วิญญา
550506010177นางสาวประกายเพชร แสงรุ่งสว่าง
650506010201นางสาวพัชราภรณ์ ยุติศาสตร์
750506010409นางสาวอัญญพร ธนณาเคนทร์
850506010300นางสาวสาวิตรี วงศ์ษา
950506010375นายหะซันบัสรี หมัดอะด้ำ
1050506010045นางสาวเกวลี ศรีสมบุญ
1150506010367นางสาวสุรีย์ภรณ์ แซ่ฉิ่น
1250506010292นางสาวศุทธินี ศรีสมัย
1350506010342นางสาวสุภารัตน์ เปลาเล