รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506010146นางสาวรุ่งทิพย์ สันติดี
249506010070นางสาวนิริชา ศักดิ์ปิยะพันธ์
350506010334นางสาวสุภาพร เชียงแมน
450506010185นางสาวประไพพิมพ์ โบขุนทด
550506010235นางสาวเมทินี กตาธิการ