รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506048013นางสาวกมลพรรณ สถิตย์ปรีชากุล
249506048096นางสาวจิราภรณ์ เดชวัน
349506048120นางสาวฐิตินันท์ พิบูลวิภาธำรง
449506048187นางสาวนันทิภรณ์ ถุงแก้ว
549506048260นางสาวพรรษชล ลือความดี
649506048336นายยุทธนา ใจเพ็ชรศึก
749506048369นายอภิสมา กนกเทศ
849506048450นางสาวไอริน รู้ทัน
949506048229นางสาวปพิชญา อุทยาน
1049506048054นางสาวคันธรส แสนวงษ์
1149506048112นางสาวฐิติกา จันทร์เดช
1249506048203นายบุษกร มิตรวงค์
1349506048443นางสาวอุษา เสถียรพงศ์ประภา
1449506048039นางสาวกุลกณิช เกศกะงาม
1549506048062นางสาวจามิกร ธีรทีปวิวัฒน์
1649506048138นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล
1749506048237นางสาวประไพศรี บัวตูม
18114850601042นางสาวกัญญารัตน์ เอื้อนจิตร