รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506040109นางสาวจิรธนา ปัญญาสุธี
250506040117นายจีรพันธ์ ทองใบ
350506040240นายธวัชชัย ยศวงค์
450506040323นางสาวปิยะนุช มีศรี
550506040356นายพรชัย สุระมาตย์
650506040406นายเมชวัชร์ อ้นสุ่ม
750506040471นางสาววลีวรรณ บัณฑิตานุสรณ์
850506040554นางสาวศุภลักษณ์ คุมสุข
950506040596นางสาวสินรภา โพธิ์เงิน
1050506040661นางสาวอนุชิดา แก้วประสาน
1150506040042นางสาวเกตุสิรี จุ่นเงิน
1250506040604นางสาวสุกัญญา ทับอาษา
1350506040653นางสาวสุวีณา ธีระสำราญ
1450506040679นางสาวอรวรรณ ฉิมจิ๋ว
1550506040687นางสาวอัมพุชา เทียนธรรม
1650506040703นางสาวพิมพ์พรรณ์ อรุณจิตต์
1750506040182นางสาวณัฐพร เลิศสัฒนนนท์
1850506040299นายนันทวิช กระแสสนธิ์
1950506040398นายภานุ เผือกผ่อง
2050506040497นางสาววันทิยา พรสันติ
2150506040414นางสาวรจนา ฉิมมี
2250506040448นายวรสิทธิ์ ทาระกิจ
2350506040083นางสาวจาณุพัจน์ กองเป็ง
2450506040224นายธนวิช สินเสาวภาคย์
2550506040281นางสาวนัจดาห์ เวชพงษ์
2650506040547นางสาวศิริพร กิตติวรวุฒิ
2750506040265นางสาวนพวรรณ ปราชญ์ชัยมงคล
2850506040133นายเฉลิมศักดิ์ โชคลาภ