รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506038022นายเทวัณ คล้ายแก้ว
249506038030นางสาวธนาพร โมกไธสง
3114850601002นางสาวพัชรี ศรีประเสริฐ