รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506030027นางสาวนฤมล นามณี
250506030035นางสาวนุสรา กรมขันธ์
350506030068นางสาววรรณิกา จึงประพฤติ
450506030092นางสาวสุชาดา สังข์ทอง
550506030050นางสาวปิณฑิรา รายิ้ม