รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506118048นางสาวรุจิรา ควบคุม