รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506110167นางสาวลัดดาวัลย์ ฟังเพราะ
250506110019นางสาวกรรณิการ์ วงศ์เมธาวี
350506110068นางสาวทิพย์ภวรรณ จิ๋วสวัสดิ์
450506110134นางสาวสุภัสษร ลีสม
550506110092นางสาวพรพิมล กล้าหาญ
650506110118นางสาวพิมพาวรรณ สายธนู
750506110043นายจตุพันธ์ ระวิวงศ์