รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501060078นายจิรายุ ศิลาภากุล
250501060086นางสาวจิราวรรณ หรรษาจรูญโรจน์
350501060094นางสาวจุฑามาศ ธัญญะตุ่น
450501060177นางสาวณัฐินีย์ แคล้วเครือ
550501060300นางสาวรัตนา เตชะจำเริญสุข
650501060359นางสาวศุภนุช บุญมีแก้ว
750501060425นางสาวเสาวภา นุชอนงค์
850501060458นางสาวอริสรา อุดมวรกุล
950501060342นางสาวศศิธร มากบุญ
1050501060409นางสาวสิรินพร คงรักษาสุวรรณ
1150501060060นางสาวจินตนา เสียงล้ำ
1250501060110นางสาวชญาดา ธนเดชเบญจพล
1350501060185นางสาวตติยา สุวรรณสุขา
1450501060045นางสาวแก้วกัลยา เก็งกะสิวิทย์
1550501060102นายจุลพงศ์ กฤษดาธิการ
1650501060201นายเทพพิสุทธ์ แก้วเกาะ
1750501060250นายพิพัฒน์ อัศวสุโชติ
1850501060474นายเอกพงศ์ แซ่ฉ่าง
1950501060433นายวิทย์วศิน บุญธนเกียรติ
2050501060268นางสาวพุฒินี แสงจันทร์
2150501060151นายณัฐฐากรณ์ เตชะจงเจริญ
2250501060383นายสวิตต์ กวีพุฒิพงศ์
2350501060391นายสิทธิกร เยาวโรจน์
2450501060441นางสาวอรอุมา หล่อวิจิตรกุล
2550501060417นางสาวสุกันตา พลเสน
2650501060011นางสาวกชกร ชุติมานันทวัน
2750501060466นางสาวอุไรวรรณ เจริญยิ่ง