รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501060227นางสาวสิริลักษณ์ ทองวิเศษ
2515010600135นางสาวปวีณา เจนเชี่ยวชาญ
3515010600143นางสาวภิญญาพัชญ์ วัฒนมงคลชัย
4515010600184นางสาวพิมลวรรณ สำเร็จประสงค์
5515010600200นางสาวจันทร์จิรา แซ่เหลือง
6515010600226นางสาวมณีรัตน์ แซ่ฟุ้ง
7515010600325นางสาวภัทรพร ตั้งกิจวงศ์ไพศาล
8515010600309นางสาวอสมา สุขวงศ์
9515010600283นางสาววิภาดา สุขขำจรูญ
10515010600077นางสาวรักษ์ญา เตชสิริมาศ
11515010600150นายจิณณวัตร อมรรัตน์ชัย
12515010600341นางสาวอาภารัตน์ มาตยมูล
13515010600192นางสาวปภาดา วีระวิชัย
14515010600028นางสาวจุฑารัช ปฐมฤกษ์สกุล
15515010600358นางสาวนิโลบล ปิยทัศสี
16515010600317นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเรืองรุ่งกมล
17515010600051นางสาวณัฐญา นาสันติสุข
18515010600168นางสาวกุลวีณ์ รุ่งศิริทรัพย์
19515010600101นางสาวบุญนิศา รัตนธนาเลิศ
20515010600242นางสาวรงรอง กลีบคำ