รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010600069นางสาวณัฐณิสาภ์ เจาะล้ำลึก
2515010600085นางสาวชนิดา ตติยวงศ์วิวัฒน์
3515010600267นางสาวปุณญพัตน์ หงสาวดี
4525010600191นางสาวบุษกร ทับเกิดศรี
5525010600258นางสาวภาวันสินี รสชื่น
6525010600282นางสาววริษา วงศ์พลัง
7525010600290นางสาววลัยลักษณ์ วสุรัตต์
8525010600316นายกัญนรี วิชพล
9525010600456นางสาววิวรรณ คุรุเสถียรสกุล
10525010600472นางสาวอทิตยา น้อยยะ
11525010600514นางสาวจุฑามาศ ว่าขานฤทธี
12525010600555นางสาวศุภลักษณ์ สูตินันท์โอภาส
13515010600333นางสาวไพลิน อภิธรรมกิตติ
14525010600704นางสาวธัญชนก ชยวัฒนาพร
15525010600498นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล
16525010600639นางสาวจุฑามาศ ส่งศรี
17525010600696นางสาวมนฤดี ชื่นตา
18525010600530นางสาวชวนพิศ หนูเสน
19525010600183นางสาวบุญญิสา พันธ์ภูวภัทร
20525010600746นางสาวชนาภา ตั้งโชคสิริกุล
21525010600092นางสาวชญานิษฐ์ หลีบุตร
22525010600159นางสาวนลินนุช เม้าพิมพา
23525010600548นางสาววรรณิศา พรมทอง
24525010600175นายบดินทร์ ยุ่นประยงค์
25525010600688นายภาณุพงศ์ กิจอนันต์ชัย
26525010600621นางสาวเสาวนิตย์ เจริญกุล
27525010600522นางสาวกาญจนา วิงเจริญ
28525010600068นางสาวจิราภรณ์ เสียงล้ำ
29525010600738นางสาวรัตนาภรณ์ วังสันเทียะ
30525010600647นางสาวพิสมร เสียงลือชา
31525010600373นางสาวสุราลัย ชาติพันธุ์สกุล
32525010600480นางสาวณัฐรียา บ่างพิทักษ์สันติ
33525010600415นางสาววิระวัลย์ กลั่นประเสริฐ
34525010600613นางสาวกมลนาถ บัวมาศ
35525010600142นายธนาคาร พึ่งสุภา
36525010600423นายอติวิชญ์ ศรีทอน
37525010600662นางสาวนุชนาถ ฟูศักดิ์สมบูรณ์
38525010600563นางสาวรวิวรรณ จันทร์เมือง
39525010600605นางสาวปิยภัส สืบวงศ์
40525010600233นางสาวภัสราภรณ์ คินันท์
41525010600225นางสาวภริตา พิทยานุวัฒน์