รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010600065นางสาวณัฐมน บุญเฮ้า
2555010600198นางสาววันทนีย์ แสงกุดเรือ
3555010600628นางสาวสุรีย์พร พันธ์พรม
4565010600049นางสาวกานดา อารีย์พงศา
5565010600064นางสาวเกศินี อินทร์พรหม
6565010600072นางสาวขวัญอำไพ วงค์ชมภู
7565010600098นางสาวจุฑาทิพย์ อินโน
8565010600122นางสาวฐิตาภา ทวีวัฒนะกิจบวร
9565010600130นายณรงค์ชัย ฉวีโศภีทิพย์
10565010600148นางสาวณัฐชา แก้วสี
11565010600155นางสาวณัฐฐา กลิ่นหอม
12565010600189นายทัศน์พงศ์ ทองวิไลพรรณ
13565010600197นางสาวธิดารัตน์ จันทนาสกุล
14565010600270นางสาวนิสานาฎ แตงตาด
15565010600288นางสาวเบญจรัตน์ เกิดคง
16565010600312นางสาวพิชามญชุ์ ต้นสี
17565010600320นายพิรสิทธิ์ หทัยประเสริฐ
18565010600346นางสาวภัทรา แจ่มขุนเทียน
19565010600353นางสาวณัชชา เลิศธนากรกิจ
20565010600403นางสาวศิริพร บุญลี
21565010600783นางสาวธัญลักษณ์ ริมศรีทอง
22565010600791นางสาวณิชารีย์ ฉัตรศิริวัฒนา
23565010600809นางสาววิลาวัณย์ ตระกูลไพศาล
24565010600825นางสาวสริตา เบญจากิตติรัตน์
25565010600080นายจักรบวร แพร่ไชยกูล
26565010600478นางสาวอรุณรุ่ง ไพบูลย์
27565010600502นายณัฐกิตต์ ไชยศิลป์
28565010600510นางสาวพรสวรรค์ รัตนภาณุวงศ์
29565010600551นายอภิสิทธิ์ ตรีอภิรมย์
30565010600585นายณัฐพงษ์ ลาวิลาศ
31565010600593นางสาวณาตยา เสือสูงเนิน
32565010600627นางสาวนลิตา หยาง
33565010600635นางสาวนันทิพา งามดี
34565010600726นางสาวหทัยภัทร บุญนำ
35565010600742นางสาวอรณี ประสาทชัย
36565010600759นางสาวอรวรรณ มิตรณรงค์
37565010600767นางสาวอารยา สงบจิตร
38565010600775นางสาวอิศริยา โชติธีระประทีปต์