รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010600642นางสาวดวงกมล ค่ายทอง
2575010600717นางสาววริศา เกริกมงคล
3575010600626นางสาวฐิตารีย์ วารีรินสิริ
4575010600725นางสาวสิริลักษณ์ เต่อเอม
5575010600477นางสาวอัปสร ชิณะศรี
6575010600485นางสาวอุมาพร เดชสุรินทร์
7575010600063นางสาวศรกัญญา บุญมา
8575010600014นางสาวกรกมล พันธุ์วิริยะเวช
9575010600634นางสาวณัฏฐณิชา วงษ์หล้า
10575010600451นางสาวนิศาชน จิระกรกุล
11575010600493นางสาวรัญสิตา หวัง
12575010600527นางสาวนรินธร พรหมจิต
13575010600253นางสาวมนัสวิน ศรีสัมพันธ์
14575010600535นางสาวจริยา ทฤษฎี
15575010600659นางสาวดวงสุดา แซ่ลี้
16575010600501นางสาวเจสสิก้า เบาเออร์
17575010600550นางสาวนฤมล เพชรเชนทร์
18565010600569นางสาวกานดาวดี เนตมณี
19575010600592นางสาวอโรชา พิชัย
20575010600147นางสาวณัฐณิชา สุวรรณประเสริฐ
21575010600154นางสาวณัฐวรา สุขตะโก
22575010600311นางสาวศุภศศิน พิมพ์อุบล
23565010600536นางสาวสุทธภา ปโยธรสิริ
24575010600428นางสาวจิรัศยา อะโรคา