รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010600641นางสาวพรกนก แหยมไทย
2585010600658นางสาวอภิรญา ตั้งใจประสาทพร
3585010600294นางสาวสัจจพร พันธนาม
4585010600518นายประวิตร ตัณฑวุฑโฒ
5585010600377นางสาวขวัญตา จัดแจง
6585010600492นางสาวนิโลบล ทับจันทร์
7585010600476นางสาวนิรชา ศรีโฉมงาม
8585010600302นายสุทธิชัย นุชเกษม
9585010600401นางสาวกมลลักษณ์ ภูมี
10585010600534นางสาวพัชรมัย จันทร์นิมิตรศรี
11575010600337นางสาวสุจิตราภรณ์ เต็มเปี่ยม
12565010600528นางสาววรารัตน์ ลิ้มเจริญวิวัฒน์
13585010600526นางสาวเปรมวิลัย ไทยทวี