รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501054735นางสาวอรอินทร์ เคนซุ่ย
249501054149นางสาวนันทภัค อินทรบุตร
350501050517นายวัชริศ นาทบรรลือ
450501050533นางสาววาสนา นาคสมญาติ
550501050558นางสาววิมลทิพย์ พรรณโยธิน
650501050608นางสาวศุฌากาญจน์ จราภิรมย์
750501050624นางสาวสมาพร แก้วเขียว
850501050673นางสาวสุทธิรักษ์ เสมารัตพันธ์
950501050699นางสาวสุพรรณิดา สายสวัสดิ์
1050501050731นางสาวหฤทัย อัจนปัญญา
1150501050764นายอนุสรณ์ ทวีธนาทรัพย์
1250501050798นายอัตพงศ์ รัตนวงศาเมธากุล
1350501050020นางสาวกิตติมา อยู่ดี
1450501050046นางสาวขวัญชนก สุดภักดี
1550501050079นางสาวจุฑาทิพย์ แพเจริญ
1650501050111นางสาวชนม์ชนก ทรัพย์เอนกนันต์
1750501050137นางสาวชุรีพร สินพรม
1850501050152นางสาวณัฐนิชา กางการ
1950501050160นางสาวณัฐปรางษ์ สุวรรณฉาย
2050501050244นางสาวนิภาพร จูมศรี
2150501050269นางสาวบุษบา เสนามงคล
2250501050384นายภัทร สุวรรณภูมิ
2350501050426นางสาวสิริจิตร อมรประไพพิศ
2450501050459นายรามมิติ สัมฤทธิ์
2550501050467นางสาวเรือนแก้ว ไกรศิริเดชา
2650501050483นางสาววราธร ดำรงสุสกุล
2750501050319นางสาวพัชรินทร์ เชื้อแก้ว
2850501050681นายสุธิพงษ์ สุทธิชื่น
2950501050715นายสุรพงศ์ ทองชินวัตร
3050501050327นายพีรพล เขียวแดง
3150501050392นางสาวภัทราพร ไกรสรกิตติกุล
3250501050418นางสาวมัตติกา มนต์ประสิทธิ์
3350501050434นางสาวมุฑิตา สว่างจิตร
3450501050541นางสาววิภาวี บุญเรือง
3550501050749นางสาวอจิรวดี บัวระภา
3650501050822นางสาวศิริลักษณ์ แน่นอุดร
3750501050442นางสาวเยาวลักษณ์ อภิชนพงศา
3850501050566นายวุฒิกานต์ ชูวนัส
3950501050723นางสาวเสาวลักษณ์ กระถินทอง
4050501050814นางสาวอุมารินทร์ พุฒดี
4150501050400นางสาวมัณฑณี เกษรกุล
4250501050335นางสาวแพรวพรรณ สิริจิราสิทธิ์
4350501050202นางสาวธาราทิพย์ วงษ์ลี
4450501050095นางสาวจุฑาทิพย์ ศรประสิทธิ์
4550501050087นางสาวจุฑาทิพย์ อยู่อ่อน
4650501050806นางสาวอริสา เบ็นหะซัน
4750501050780นางสาวอลิตา คล้ายวรรณ
4850501050665นางสาวสิริลักษณ์ งามโสภาสิริสกุล
4950501050129นายชยุต พูลสุวรรณ
5050501050210นางสาวธารารัตน์ จันทร์เสม
5150501050277นางสาวเบญจม์ภัทร ชุมภูทอง
5250501050707นางสาวสุภาภรณ์ คำดี
5350501050632นางสาวสยมพร รสหวาน
5450501050574นายศลิษฎ์ แพรวัฒนะสุข
5550501050525นางสาววัลภา จิตรีรมย์
5650501050293นางสาวประภัสสร ยิ่งยง
5750501050186นางสาวทักษอร หล่อกิตติวณิชย์
5850501050491นางสาววราลี เจริญขจรกิจ
5950501050368นางสาวภคินี จันทรัตนาสกุล
6050501050376นางสาวภัทธรินทร์ ทรัพย์มั่นงาม