รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501050251นางสาวนิภาวรรณ พรมโกฏิ
2515010500095นางสาวชุติภา บุญสุขจิตเสรี
3515010500103นางสาวปัฐมาวดี เกตุศิริ
4515010500459นางสาวพรรณนิดา ศรีสุวรรณ์
550501050038นางสาวกุลณิศา บัวปรอท
6515010500558นางสาวสารทินี ชัยโรจน์
7515010500178นางสาวณัฐวดี ลิมปนะสุคนธ์
8515010500251นางสาววรรัตน์ นภาพยัคฆ์ศิริ
9515010500608นางสาวกาญจนา กุลประดิษฐ์
10515010500665นางสาวฉัตรสินี พุ่มกระจ่าง
11515010500681นางสาวสีรุ้ง กระบิน
12515010500699นางสาววรัญญา ส้มไทย
13515010500079นายธนากร อังปิยกุล
14515010500582นางสาวสุภาพร ผันอากาศ
15515010500749นางสาวพรพิมล พึ่งวงศ์
16515010500632นางสาวสุชาวดี ขวัญเมือง
17515010500244นางสาวอัญธิกา สุโพธิ์
18515010500327นายชาญวิทย์ ผลห้า
19515010500319นางสาวธีรารัตน์ สินธุสิงห์
20515010500343นางสาวเกราะพลอย เหล่าธรรมทีป
21515010500491นางสาวรัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์
22515010500624นางสาวดาวรีย์ ไตรพฤฒิวัฒน์
23515010500434นางสาวภัคณี แซ่เจ็ง
24515010500061นางสาวจีราพัชร เหรียญทอง
25515010500210นางสาวณัฐวดี วัฒนะสุวรรณกร
26515010500145นางสาวนฤมล พลช่วย
27515010500731นางสาวอโณทัย วาฤทธิ์
28515010500517นางสาวศิระภัสสร แฝพิมาย
29515010500301นางสาวลลิตา ลือภูวพิทักษ์กุล
30515010500657นางสาวชนิกา แสงทอง
31515010500160นางสาวประภาพร อ่อนคำ
32515010500202นางสาวนิตยา สมบูรณ์
33515010500046นางสาวทัณฑิมา วรรณภิระ
34515010500715นายอนุ ชูเนตร
35515010500426นางสาวศศิธร บัวอุดมเลิศ
36515010500137นางสาวปิยพร เพียรสบาย
37515010500186นางสาวกัลยารัตน์ คูคีรีเขต
38515010500673นางสาวธัญญลักษณ์ เอกวงษ์
39515010500574นางสาวทวีพร วงศาก้อ
40515010500483นางสาวศิริพร กลิ่นถนอม
41515010500053นางสาวศิริวรรณ บัวผัน
42515010500541นางสาวหญิง โพธิ์คง
43515010500509นางสาววัลยา รักแพง
4450501050194นางสาวทิพา เต็มแสนสุข
4550501050772นางสาวอภิษฎา วสุอนันต์กุล