รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010500144นางสาวจันทนา พันธุ์สุจริตไทย
2525010500029นางสาวกนกกร กำเหนิดทอง
3525010500037นางสาวกมลชนก เสียงเสนาะ
4525010500052นายเกียรติศักดิ์ ประภาสรรค์
5525010500623นางสาวอิสราภรณ์ อินโสภา
6525010500516นางสาวอัจฉรา เจริญพงษ์
7525010500219นางสาวอัยรินทร์ สุขสลุง
8525010500235นางสาวปัญญณา สิริธันยกานต์
9525010500292นางสาวกชกานต์ เทพวรรณ
10525010500300นางสาวสริญญา สนแย้ม
11525010500334นางสาวธัญญารัตน์ วงเดช
12525010500722นางสาวน้ำค้าง สงคะกุล
13525010500748นางสาวจิดาภา เมรัตน์
14525010500813นางสาวศุภลักษณ์ รัตนประดิษฐ์
15515010500111นายทศวรรษ รอดนิยม
16525010500797นางสาวพัชรา ชูมี
17525010501001นางสาวอนรรฆวี ยิดนรดิน
18525010500342นางสาวสมฤทัย ยอดดำเนิน
19525010500425นายสรศักดิ์ อุพล
20525010500904นางสาวชุติกาญจน์ มีมานะ
21525010500946นางสาวสงกรานต์ จิรชัยโศภิต
22525010500581นางสาวสุพิชฌาย์ มุสิฐานุพงศ์
23525010500664นางสาวปนัดดา อินทา
24525010500698นางสาวลัลน์ลลิต ปั่นเอี่ยม
25525010500201นางสาวธารทอง เวณุจันทร์
26525010500953นางสาวฤดีภรณ์ ดุสิตศิริพรสถิต
27525010500359นางสาวสุธาสินี หนชัย
28525010500102นางสาวนวลนภา กวี
29525010500540นายวสุ วันตา
30525010500920นายจตุพล เต็มสุทธิ
31525010501027นางสาวอารียา ปัญญาสาร
32525010500375นางสาวจุฑามาศ หอมชงค์
33525010500011นางสาวอรุณี ปราบพินาศ
34525010500870นางสาวเพชรดา พัฒคุ้ม
35525010500938นางสาวชุมพูนุท พิทักษ์วงศ์
36525010500086นายธนพล ศักดิกุล
37525010500441นางสาวชนิสา จงเกรียงไกร
38525010500649นางสาวแอนนา ทองเกลี้ยง
39525010500284นางสาวณัฐณิชา สวนศิริ
40525010500680นางสาวพัชรี สิมชาติ
41525010500987นางสาวธนัชพร คุ้มลาภ
42525010500615นางสาวอัมรัตน์ เกรียงพัฒนศักดิ์
43525010500193นางสาวอังษณา นะมิ
44525010501019นางสาวสุชาดา หลงมา
45525010500706นางสาวปัญญาพิมพ์ ภูริปรีชา
46525010500391นางสาวกฤติกา ประยูรสุข
47525010500318นางสาวกมลชนก เกษบุรี
48525010500383นางสาวอริษา ครามานนท์
49525010500177นางสาวรัชชา เกียรติโชตธนัน
50525010500714นางสาวธนาภรณ์ สุขมาก
51525010500466นางสาวดาริณี เมธี
52525010500979นางสาวนิอร บุรุษานนท์
53525010500995นางสาวกัลยา สุขศรีวัฒนกุล
54525010500367นางสาววิมลพรรณ กิจทวีพานิชย์
55525010500243นางสาวจีรภัทร์ วงศ์ธนารุจน์
56525010500326นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสถล
57525010500599นางสาวหนึ่งฤทัย แย้มปราศัย
58525010500862นางสาวจุฑารัตน์ พรมโชติ