รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010500549นางสาวศุภากร เหมสุข
2535010500101นางสาวนุชนาฎ ไทยส่งแสง
3535010500010นางสาวกรรณิการ์ ชูขันธ์
4535010500036นางสาวจาริวรรณ เกลี้ยงมณี
5535010500606นายอนาวิล เหมภมร
6535010500648นางสาวเอรินทร์ เตยานุรักษ์
7525010500490นายภูมิพัฒน์ ตั้งตระกูล
8535010500184นายกฤษาดา ชิโนซะคิ
9535010500671นางสาวเพชรดา บุญแก้ว
10535010500218นายธนากร ชัยเจริญ
11535010500234นายธีระ บุญทันเสน
12535010500655นางสาวนัทนารี จวงเรียม
13535010500770นางสาวศันสนีย์ เผื่อนสูงเนิน
14535010500267นางสาวกชกร ซึ่งดำรง
15535010500309นางสาวจิราภรณ์ ศรีเมือง
16525010500060นางสาวเจษรดา การรัมย์
17535010500929นางสาวสิริรัตน์ แสงสี
18535010500705นายสิทธิกร มะราชสีห์
19535010500804นางสาวอรอนงค์ อดใจ
20535010500564นางสาวสิริรัตน์ ชนะบุตร
21535010500408นางสาวธีรดา ศิริสัมพันธ์
22535010500945นางสาวอภิสรา เกิดผล
23535010500853นางสาวเนตรนภา สร้างเขตร์
24535010500739นางสาวอิ่มบุญ สุขใส
25535010500366นางสาวชลลดา ตั้งทองสว่าง
26535010500879นางสาวพจวรรณ์ เจริญวัลย์
27535010500903นางสาวหงสรักษ์ ปรโรจน์รัตน์
28535010500911นายสรรค์ทรรศน์ พงศ์ชัยโชค
29535010500952นายอัศมินทร์ ทัศนคง
30535010500838นางสาวนุชจรินทร์ จิรัฐติพงษ์
31535010500259นางสาวนัทชา ธนากรวรรธนะ
32535010500374นายชัชฤทธิ์ ชินดง
33535010500796นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ
34535010500192นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
35535010500747นางสาวบงกช โมทจิตร
36535010500358นางสาวเจนจิรา จันทร์ตาโลก
37535010500861นายบริพงษ์ เนกขัมพิทักษ์
38535010500176นางสาวศิริกมล ฉัตรเจริญไพศาล
39535010500093นางสาวนิศานาถ จันทรเสรีกุล
40535010500333นางสาวกวินธิดา เฉลิมฤทธิ์
41535010500168นางสาวเกษแก้ว ภูพาดแร่
42535010500713นางสาวโสรญา เลาะเนาะ
43535010500895นางสาววสิษฐา วรเนตร์
44535010500051นางสาวชัชวรรณ แผนสุพรรณ์
45535010500077นางสาวนรีญา นามะสนธิ
46535010500325นางสาวกันกนิษฐ์ คุ้มพงษ์พันธ์
47535010500242นางสาวนพัตพร ทิพย์ทิมาพันธ์
48535010500531นางสาววิภารัตน์ เสือกลั่น
49535010500721นางสาวชัญญานุช ศรีสุทธิกุล
50535010500200นายเทวินทร์ อุตรวิเชียร
51535010500382นางสาวณภัทร อุปลพันธุ์
52535010500887นางสาวรัตนา สุขสวัสดิ์
53545010500837นางสาวอลิษา มิ่งเจริญ
54535010500978นางสาวจิดาภา จันทร์กระจ่าง