รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010500135นางสาวพิมพ์นารา ล้อเจริญ
2545010500043นางสาวกัลยรัตน์ แก้วซิ้ม
3545010500050นางสาวกุลพัชร จงเทียมกาญจน์
4545010500084นายชชาต์ดล ลักน์ทรงดนุช
5545010500126นายไชยา สุทธิบุตร
6545010500159นายดนุพล แก้วธิดา
7545010500548นางสาวบุษยมาศ ทองศรี
8545010500571นางสาวพรทิพย์ เชื้อจิต
9545010500753นางสาวนิศานาถ ขุนพิทักษ์
10545010500381นายกอบชัย จันทร์ฟุ้ง
11545010500902นางสาวศิรินารถ แสนยากุล
12545010500969นางสาวหทัยชนก พึ่งตา
13545010500340นางสาวธณัฐฐา นาคเสวี
14545010500332นายณัฐวุฒิ ตั้งจิตต์สำราญ
15545010500712นางสาววรัญญา โรจน์ฤทธิไกร
16545010500852นางสาวอาภัสรา บุญเกิด
17545010500076นางสาวจารุวรรณ นาคประสิทธิ์
18545010500100นายชาญชัย ก้องโลก
19545010500373นางสาวนฤมล มาลัย
20545010500886นางสาวละเอียด เกตุวงศ์
21545010500365นายธีรเมธ เข็มทอง
22545010500894นางสาววริษฐา ไวยจะมี
23545010500563นางสาวไปรยา ผดุงสันต์
24545010500613นางสาวสลิลทิพย์ เฟื่องพานิชเจริญ
25545010500597นางสาวรุ้งประกาย กันนิ่ม
26545010500522นายนารากร วงศ์สวัสดิ์เวช
27545010500092นางสาวชัชนันท์ กรีมิตร
28545010500415นายณัฐดนัย ว่องอัครวุฒิ
29545010500514นางสาวนลินี เอ็นดู
30545010500399นางสาวกัญญาภัค บุณยินทุ
31545010500761นางสาวพรรณิดา มณีวรรณ์
32545010500647นางสาวหทัยกานต์ สุขเดโช
33545010500191นางสาวมณินทร โพธิ์ปัทมะ
34545010500787นางสาวภารุจี ทรัพย์เขื่อนขันธ์
35545010500936นางสาวสุฑามาศ พังปรุ
36545010500456นางสาวบุษบา ซาชิโย
37545010500431นายธนาชัย ศิริวัฒน์
38545010500621นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิจารณ์
39545010500928นางสาวสิริวิมล วัชราพลเมฆ
40545010500472นางสาวปานชนก พรรณรัตน์
41545010500134นายณัฐกานต์ พิทักษ์กาญจนกุล
42545010500951นางสาวหทัยกาญจน์ ฉัตรวิริยาวงศ์
43545010500795นางสาววันวิสา ชูจิตร
44545010500860นางสาวพัชรินทร์ นักเทศน์
45545010500316นายฉัตรดนัย โตเกียรติชัย
46545010500423นางสาวเรณุกา จันทรรักษ์
47545010500274นายกันย์ ศรีวิลาศ
48545010500175นายนธศาสตร์ ห่อทอง
49545010500464นางสาวปัญญ์ธิดา วิชัยอัชชะ
50545010500407นางสาวณหทัย จันทรรักษ์