รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010500984นางสาวพิมพ์พิศา วิสุทธิศิริ
2555010500752นางสาวเบญจพร คุรุสวัสดิ์
3565010500512นางสาวปาลิตา รักขะพันธ์
4565010500546นางสาวพรรณิกา ศรีวิไล
5565010500553นางสาวพิลัยวรรณ์ เดชสูงเนิน
6565010500611นางสาวลาวัลย์ บุญญาณ
7565010500645นายสรศักดิ์ แซ่ตั้ง
8565010500702นางสาวหงค์หลี สายสุด
9565010500710นางสาวหทัยภัทร ตันประเสริฐ
10565010500736นางสาวเหมือนฝัน รัตนปินตา
11565010500751นางสาวอังค์วรา เณรโสภา
12565010500777นายอาทิตย์ คำมาโฮม
13565010500793นายโอภาส ศรีทับทิม
14565010500843นางสาวอภิญญา ยัญญลักษณ์
15565010500850นางสาวพัชชา อิฏฐการุณย์
16565010500868นายพิทยา ไชยขนอม
17565010500892นางสาววรางคณา สุดสังข์
18565010500900นายวริทธิ์นันท์ เชษฐชาตรี
19565010500926นางสาววริศรา มุสิกุล
20565010500934นางสาววรุณี บุญสมวล
21565010500942นางสาววันวิสา โคตรชุม
22565010500983นายองอาจ ทองบรรเทิง
23565010500991นางสาวอัจฉริดา โฉมยงค์
24565010501015นางสาวอัฐภิญญา คุ้มส้ม
25565010501023นางสาวอันธิกา สดใส
26565010501031นายทินภัทร รามฤทธิ์
27565010501049นางสาวนาตยา แดงสวัสดิ์
28565010501056นางสาวจุติรัตน์ แสงอรุณ
29565010501064นางสาวธัญนุช ปัจจุสมัย
30565010501072นางสาววัชรินทร์ แก้วบุญเรือง
31565010501098นางสาวฉัตราพรรณ พริบไหว
32565010500025นางสาวกนกวรรณ พลาหาญ
33565010500041นายกสานต์ ขันจอก
34565010500066นางสาวจุฑามาศ อารากาวา
35565010500074นางสาวชนากานต์ ธนกิจสุนทร
36565010500116นางสาวญาณินท์ กันซื่อ
37565010500132นางสาวณัฐนรี หาทรัพย์
38565010500140นายณัฐพล ทับทิม
39565010500157นายณัฐวุฒิ ธำรงกิจเจริญกุล
40565010500181นายธนินทร ทองเนียม
41565010500215นางสาวนรินทร มงคลไววาณิช
42565010500249นางสาวนิจจารีย์ จิตร์ผ่อง
43565010500256นางสาวนิสาชล วงค์จำปา
44565010500280นางสาวประทุมมาศ วิเชียรมงคลกุล
45565010500298นายปวีณ วรวัจนวาณิช
46565010500314นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญขำ
47565010500330นางสาวเบญจมาศ ไชยวรรณ์
48565010500348นางสาวภัทรนิษฐ์ วจีสัจจะ
49565010500371นางสาวคริษฐา ผิวที
50565010500421นางสาวณัฐวดี ภักดี
51565010500439นายณัฐวัฒน์ จริยกิจพงศ์
52565010500454นางสาวปณิตา อิฐรัตน์
53565010500470นางสาวปาริฉัตร ชมภูพื้น
54565010500496นางสาวศิลามณี ศุภวัฒนพงศ์
55565010501114นายพงษ์ศักดิ์ เอมบำรุง
56565010500405นางสาวชาลิสา ใจสุวรรณ