รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010500479นางสาวชุตาภรณ์ กระเวน
2575010500495นายธีรพงษ์ ชูวงษ์
3575010500453นางสาวจุฬาลัคน์ เขียวจันทร์แสง
4575010501006นางสาวนันทวรรณ ศรีบุญชู
5575010501048นายภูวนาถ สุขพิศ
6575010500396นายธนากร น้อยศรี
7575010500511นางสาววิภา สาลี
8575010500842นางสาวสิริลักษณ์ วิริยะศักดานันท์
9575010500776นายณัฐชยา ทรงสุทธิพงศ์
10575010500818นางสาวชญานี นภาพยัคฆ์ศิริ
11575010500529นางสาววิมลสิริ โรจน์ธนจินดา
12575010500784นายภาคภูมิ ทองใบ
13575010500412นางสาวชาติยา เอนกรัตนสิน
14575010500594นางสาววรัมพร รักพึ่ง
15575010500982นางสาวอัญชิสา รุ่งทองคำกุล
16575010500719นางสาวอภิชญา ธรรมนำเปี่ยมสุข
17575010500693นางสาวอนัญญา สินธุพันธ์
18575010500487นางสาวณัฐวดี อุทัยสาร์
19575010500347นางสาวพรนภา เสือเทศ
20575010500875นางสาวไอลดา ช่วยทองสุข
21575010500313นางสาวสุชานาถ ถ้ำกลาง
22575010500537นางสาวสุปรียา โคษา
23575010500735นางสาวอรวี บรรดุจวงศ์
24575010500123นางสาวชลิตา ทองแย้ม
25575010500552นางสาวมณิชย์ ทบแก้ว
26575010500651นางสาวศฆฌา ปั้นทอง
27575010500610นางสาววลีรัตน์ เอี่ยมประชา
28575010500032นายพงษ์มาดา มุดเปี้ย
29575010500636นางสาววัชรียา เครือแก้ว
30575010500230นางสาวบุณรดา ลึกวิลัย
31565010500603นางสาวโยธกา เหิมฮึก