รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501054370นายปิยชาติ เต็มวิภาสสิริ
249501054404นางสาวพรรณิดา บุญลาภ
349501054412นางสาวภาวิณี ศิริสมบัติ
449501054420นางสาวภาวิณี พลเนียม
549501054537นางสาววาริน เกียรติมงคลเลิศ
649501054560นางสาวศิริพร โพธิ์คง
749501054594นางสาวสายทิพ ไมตรี
849501054610นางสาวสุจิตราภรณ์ จิตเย็น
949501054644นางสาวสุพัตรา บุญมาลี
1049501054669นางสาวสุพัตรา สิทธิสร
1149501054719นางสาวอมรรัตน์ คำเงิน
1249501054768นางสาวอัจฉรา ศรีสถล
1349501054016นางสาวกัลยา ธนาวิวิธพร
1449501054024นางสาวกาญจนา สุวรรณโคตร
1549501054032นางสาวกำไร อาชีพดี
1649501054107นางสาวจิรนันท์ ทองลิ่ม
1749501054131นางสาวเจณภัทร ปานรักษา
1849501054164นางสาวณัฐชยา ปิ่นประภาภรณ์
1949501054198นางสาวทศวรรญ สุขสมกลิ่น
2049501054222นางสาวทิวารี สนามพล
2149501054297นางสาวนิภารัตน์ แสนมอม
2249501054321นางสาวปณัฎฐา พันธ์พีระพิชย์
2349501054354นางสาวปวีณา สีหามาตย์
2449501054685นายเสกสรร ตุลาทิพากุล
2549501054693นางสาวอนิสา จำลองสุวรรณ
2649501054727นางสาวอรวรรณ มีบัว
2749501054750นายอริย์สิทธิ์ อารีเวชศรีมงคล
2849501054784นางสาวเอ๋ แซ่จั๊ง
2949501054123นางสาวชลธร รัตนพิบูลชัย
3049501054172นายณัฐศร เหลืองเพชรงาม
3149501054180นางสาวดาริกา ราชเดิม
3249501054230นายธนพัทธ์ วีรณะ
3349501054248นางสาวธัญญารัตน์ ภู่ด้วง
3449501054271นางสาวนฤมล บุญครอง
3549501054289นายนันทวัชน์ สกลกูล
3649501054305นางสาวนิอาภา พิลึกรัมย์
3749501054313นางสาวเบญจวรรณ มีนามพันธ์
3849501054339นางสาวปรัชญาณี สุขยิ่ง
3949501054362นางสาวปาริชาติ สารแดง
4049501054388นางสาวพรรณทิพย์ วรรณไพเราะ
4149501054396นางสาวชญานันท์ มังป๋อง
4249501054040นางสาวเกศรินทร์ วินาพัง
4349501054073นางสาวขวัญจิตร อันทะปัญญา
4449501054487นางสาวปภาสี สวาทะสุข
4549501054503นางสาววรวรรณ ตาบวิเชียร
4649501054545นางสาววาศินี อุปผล
4749501054552นางสาวศิรินันท์ โพธิ์สุวรรณ
4849501054578นางสาวศิวาพร เพียรรัตน์พิมล
4949501054586นางสาวสรัญญา เสมอเชื้อ
5049501054602นางสาวสุจิตรา สังขวงศ์
5149501054636นางสาวสุธารส เดชสถิตย์
5249501054651นางสาวสุพัตรา สีแดงชาติ
5349501054628นางสาวสุทธิดา ลิขิตวิบูลย์
5449501054446นางสาวรสริน บุญชาติ
5549501054453นางสาวรัมณิยา อินทรวรศิลป์
5649501054743นางสาวอรอุมา เอี่ยมสะอาด