รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505070046นางสาวปานขวัญ เหมันต์
20448505070293นางสาวสุดาพร สีวะสา
30448505070301นางสาวสุธาสินี แววพิลา
449505070034นางสาวกาญจนา ล้ำลักษณ์เลิศ
549505070042นางสาวจุฑามาส ศิริงาม
649505070091นายธีรศักย์ ก๋าแก้ว
749505070125นายนิมิต ตระกูลบัญญัติ
849505070190นายรัชกฤช ตั้งตระกูล
949505070224นางสาววรัญญา มีชนะ
1049505070299นางสาวโสภาพรรณ แซ่ล้อ
1149505074051นางสาวจงกลณี เจริญสกุลวัฒนา
1249505074093นางสาวชมพูนุช เหมวัสดุกิจ
1349505074119นางสาวธนัญญา ยุวถวิล
1449505074135นางสาวนิภาวรรณ ลำเจียกเทศ
1549505074192นางสาวพรชนก พยอมยนต์
1649505070067นางสาวณฤดี อินประดิษฐ์
1749505074234นางสาวเยาวรัตน์ คันธจันทร์
1849505074275นางสาววรรณภา บัวทอง
1949505074291นางสาววรรณา ปัญญายาว
2049505074341นางสาวศศิธร แก้วมณี
2149505074390นางสาวสุชาดา แซ่เตีย
2249505070117นางสาวนาถยา แซ่จัง
2349505070133นางสาวปิยนันท์ สักกุณา
2449505070141นายพัฒนชัย ต้นจำปา
2549505070166นายภัควิทย์ วงศ์มหาศิริ
2649505070208นางสาวรุ้งนภา เกิดศิริ
2749505070240นางสาววันดี ฮวบเอี่ยม
2849505070257นายสกล อนันต์รัตนไพศาล
2949505070315นางสาวอุทุมพร เพ็ญวดีศรีสุก
3049505074143นางสาวนิรนุช เกื้อหนุน
3149505074176นางสาวบุณฑริก นงเยาว์
3249505074408นางสาวสุชาดา รัตนวัน
3349505074432นางสาวอรณิชชา เกรงรัมย์
3449505074069นางสาวจริยา ชโลทรโรจน์
3549505074150นางสาวนิโลบล สิทธิประเสริฐ
3649505074226นายยุทธศักดิ์ อดุลพัชราภรณ์
3749505074317นางสาววลีรัตน์ ถิรมงคลจิต
3849505074333นางสาวศนิกานต์ เตชะอารีวงศ์
3949505074374นางสาวสรัญญา งามจิรวิโรจน์
4049505074382นางสาวสโรชา คงสันทัด
4149505074366นางสาวโศภิษฐพร ทองพันธ์
4249505074457นางสาวอรทัย ขำเปีย
4349505074085นางสาวชญมน พละบุญ
44094850507002นางสาวศรัญญา บำเพ็ญบุญ
450448505070434นายณัฐพล อ่ำขวัญยืน
4650605070049นางสาวจันทรา จันทร์วีระวงศ์
4750605070064นางสาวจุฑามาศ หวานศรี
4850605070254นางสาวเพ็ญภมร เตรัมย์
4950605070353นางสาวสุวาทินี หาญเชิงชัย
5050605070312นางสาวศิริรักษ์ ก้านจักร
5149505070331นางสาววัณณิตา สิขเรศ
5250605070015นางสาวกนกพรรณ สิทธิพลวรเวช
5350605070296นางสาววัชรากร ศรีประหล่ำทอง
5449505074259นางสาวลลิตภัทร อรุณยิ่งมงคล
5550605070213นางสาวปวีณา ไวมาลี